زبان اقناعی رسانه با بهره گیری از رهیافت تحلیل گفتمان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران