اثرگذاری پوشش رسانه ای اخبار حوادث بر مخاطبان از دیدگاه کارشناسان

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران