نظریه های فلاسفه در زمینه شیوه های اقناع (با تاکید بر آرای افلاطون، ارسطو و دکارت)

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران