راهبردهای مدیریت بحران رسانه ها در حوادث طبیعی و غیرطبیعی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی