بررسی نگرش مخاطبین نسبت به برنامه نود و سنجش میزان رضایت آنها

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی