رویکرد سیستمی مدیریت رسانه:واقعیت ها و بایسته ها

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه