دولت، صدا و سیما و حریم حرفه برنامه سازی

نویسنده

دکترای تخصصی ژورنالیسم دانشگاه دولتی ایروان