بررسی چگونگی بازنمایی سبک زندگی اقتصادی خانواده در رسانه (تلویزیون)