از تلویزیون سنتی به تلویزیون اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی