جایگاه ظرفیت های تعزیه عاشورایی در برنامه سازی رادیو

نویسنده

کارشناس نمایش و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سردبیری و تهیه‌کنندگی رادیو، دانشگاه صداوسیما تهران