از حکمرانی بر پلتفرم تا حکمرانی پلتفرم؛ تحلیلی بر جنگ توئیتر و ترامپ

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران