تاثیر سواد رسانه ای در تشخیص اخبار جعلی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی