منطق آمار و کاربرد آن در توسعه سازمان های رسانه ای