«فرهنگ سازمانی در سازمان های رسانه ای: مفاهیم،الگوها و رهنمودهای پژوهشی»