دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، تیر 1394 
هستی شناسی و معرفت شناسی ارتباطات اقناعی

صفحه 6-8

شهلا بهرامی


مدل کاربردی ارتباطات اقناعی

صفحه 9-22

حجت الله عباسی


نظریه های اقناع و کاربرد آن در رسانه ها

صفحه 23-38

قاسم صفایی نژاد


بررسی تکنیک های اقناع اجتماعی از دیدگاه استدلال های مرکزی و پیرامونی

صفحه 39-50

عبدالرضا امیری؛ داود مومنی


تبلیغات تجاری و اقناع؛ تحلیل نشانه شناسی تبلیغات تجاری شرکت ال جی

صفحه 51-66

حسین مهربانی فر؛ حسن بشیر


اقناع مخاطب: پذیرش محتوای رسانه ای بر اساس تفاوت های فردی

صفحه 67-74

مریم حق شناس


نظریه های فلاسفه در زمینه شیوه های اقناع (با تاکید بر آرای افلاطون، ارسطو و دکارت)

صفحه 75-82

هاجر آصف


زبان اقناعی رسانه با بهره گیری از رهیافت تحلیل گفتمان

صفحه 83-92

عبدالرضا امیری؛ نازیلا شفیعیان


اثرگذاری پوشش رسانه ای اخبار حوادث بر مخاطبان از دیدگاه کارشناسان

صفحه 93-99

هادی البرزی