دوره و شماره: دوره 4، شماره 22، شهریور 1395 
سرعت تغییرات، رسانه‌ها و چابکی سازمانی

صفحه 4-6

قاسم صفایی‌نژاد


جهت‌گیری رسانه‌های خبری عرب‌زبان در انتخابات ریاست جمهوری سوریه

صفحه 7-18

حسن مجیدی؛ هادی البرزی


شناسایی عوامل اعتمادساز خبر سیما

صفحه 19-32

سعید سرابی؛ محسن شاکری‌نژاد؛ میثم نجاتی


بررسی مؤلفه‌های بازاریابی رابطه‌مند برای ورود به بازارهای بین‌المللی

صفحه 33-40

مهدی مولوی


چالش‌های مدیریت و شاخص‌های کارآمدی آن در روابط عمومی

صفحه 41-51

عباس خسروانی


جهان‌وطن‌گرایی و اثر ارتباطات جهان‌وطن بر فرهنگ ملی

صفحه 51-63

شلاله معراجی اسکوئی


راهکارهای مطلوب رسانه در افزایش مشارکت قومیت‌ها برای کمک به تحکیم وحدت ملی مطالعه موردی: صداوسیمای مرکز گلستان

صفحه 63-79

عباس ناصری طاهری؛ مهدی نصرتی


Consuming, sharing, and creating content: How young students use new social media in and outside school

صفحه 80-98