دوره و شماره: دوره 5، 30 و 31 - شماره پیاپی 30، خرداد 1396 
توسعه آموزش از راه دور در تلویزیون ایران

صفحه 5-8

مریم حق‌شناس


نقش رهبران فکری، در مدیریت محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی

صفحه 9-26

سمیه باباپیرعلی


کارکردها و رویکردهای رسانه در مدیریت بحران

صفحه 27-38

سعید قنبری؛ مصطفی آزاد دوست


بررسی تأثیر رسانه جمعی بر توانمندسازی زنان استان تهران

صفحه 39-50

فاطمه واقف


کاربرد هوش تجاری در مدیریت راهبردی سازمان‌های رسانه‌ای

صفحه 51-58

سمیه باباپیرعلی


بررسی نقش رسانه‌های جمعی در پیشبرد توسعه فرهنگی

صفحه 59-70

هاجر آصف


مدیریت تعمیم برند در سازمان‌های رسانه‌ای

صفحه 71-77

پوریا معما؛ سعید قنبری


Smart TV and the online media sector: User privacy in view of changing market realities

صفحه 78-98