دوره و شماره: دوره 5، شماره 34، مهر 1396 
شبکه‌های اجتماعی؛ جهش از میکروفون به ماکروفون

صفحه 5-8

محسن سلگی


چه اتفاقی برای اخبار تلویزیونی میافتد؟

صفحه 9-20

امید جهانشاهی؛ وحید آقامحسنی


رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان، شبکه بین‌المللی خبر

صفحه 21-38

داوود نعمتی انارکی؛ اردشیر زابلی‌زاده؛ مهدی صباغیان بیدگلی


مزایای برجسته استفاده از رسانه‌های اجتماعی، در شرکت‌های کوچک و متوسط

صفحه 39-52

اشرف امینی؛ فاطمه عقبی مالفجانی


سوره تهران چالش رسانه‌ها در مبارزه با فساد اداری

صفحه 53-62

سوده جوادی


سواد رسانه‌ای، انتخاب پیام با دروازه‌بانی اخلاق فردی

صفحه 63-74

بهزاد توفیق‌فر


الزامات کلیدی به‌کارگیری مدل تأمین مالی جمعی برای تولیدات رسانه‌ای

صفحه 75-87

صابر نوری محب؛ محسن مشرقی


Living' the Corporate Identity: Case Studies from the Creative Industry

صفحه 88-98