دوره و شماره: دوره 5، شماره 29، فروردین 1396 
درنگی بر تلگرامی شدن انتخابات

صفحه 7-10

محسن سلگی


نسب‌شناسی رسانه‌های اجتماعی و انتخابات پیش رو

صفحه 11-18

سید محمدرضا اصنافی


واکاوی مفهومی پوسترهای سیاسی در ایران، از منظر مکتب فرانکفورت

صفحه 19-34

محمدمهدی فرهنگی؛ ساناز باحجب قدسی؛ محمدرضا مایلی


چگونگی طراحی کمپین سیاسی هوشمند

صفحه 35-42

سارا مسعودی


نگره‌ای بر مدیریت رسانه‌ای انتخابات

صفحه 43-50

محمدصادق دهنادی


خودارجاعی از سوی سیاستمداران در توییتر: راهکارهایی جهت تطبیق با 041کاراکتر

صفحه 51-66

احمد نصیرایی


تشریح شخصیت دونالد ترامپ از طریق سبک ارتباطی: بزرگنمایی، غیررسمی بودن و پویایی

صفحه 67-74

سمیه خردیار


تأثیر رسانه‌های جمعی بر شکل‌دهی افکار عمومی در انتخابات

صفحه 75-82

مرضیه اکبر زاده


Responsive electons: The effect of public opinion on political campaigns

صفحه 85-98