دوره و شماره: دوره 5، شماره 30، اردیبهشت 1396 
کاربست رسانه های نوین در روابط عمومی مالی

صفحه 7-24

محسن میرزا ابوالحسن خان ایلچی


گذر از روابط عمومی مدرن به پست مدرن

صفحه 25-32

حمید معیری


روابط عمومی واثر بخشی فنون رسانهای

صفحه 33-40

سیدشهاب سید محسنی


نقش روابط عمومی و رسانه در افزایش آگاهی و تنویر افکار مخاطبان

صفحه 41-44

مریم حق‌شناس


تأثیرگذاری بر افکار عمومی در مدیریت بحران، از طریق روابط عمومی مدرن

صفحه 45-58

حسن قاسمزاده؛ احمد نصیرایی


بررسی ساختار تشکیلاتی روابط عمومی ها در ایران

صفحه 59-72

شهریار رهنما


روابط عمومی الکترونیک، موانع و محدودیت های حضور در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 73-82

کبری جوادی


Review Structure of the public relations communication department: Key fndings from a global study

صفحه 83-98