مدیریت استراتژیک و اقتصاد رسانه ها

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبایی