کاربرد تفکر نظری و نقش رسانه در علم اقتصاد؛ اقتصاد رسانه ای

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 دکتری اقتصاد استاد دانشگاه تهران