بررسی گروه کانونی علوم شناختی در رسانه از دیدگاه برنامه‌سازان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی