نقش رسانه‌های نوین در نظام ملی نوآوری

نویسنده

دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران