پست‌مدرنیسم و مدیریت رسانه

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران