بررسی و مطالعه نظری؛ رابطه اقناع و سواد رسانه‌ای

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی