بررسی عوامل مؤثر در توسعه روابط عمومی الکترونیک در شرکت واحد اتوبوس‌رانی شهر تهران

نویسنده

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی