اداره هولدینگی رسانه و هم‌افزایی در آن

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران