رویکردها و راهکارهای مدیریت شبکه‌های اجتماعی در ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی