تأثیر رسانه‌های جمعی بر شکل‌دهی افکار عمومی در انتخابات

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی