نقش رسانه‌ها در احقاق حقوق زنان از رسانه‌های سنتی تا رسانه‌های اجتماعی

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران