سنتز پژوهی تأثیر استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای بر سبک زندگی دانشجویان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه