بررسی وضعیت تولید علم و ترویج گفتمان علمی در کشور و ارائه راهکارهای رسانه‌ای

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما