مدیریت فرهنگی شبکه های اجتماعی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه