تاثیر فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بر مدیریت راهبردی رسانه

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران