کاربرد نظریه بازی ها در مدیریت استراتژیک رسانه

نویسنده

کارشناس فناوری رسانه