اقناع مخاطب: پذیرش محتوای رسانه ای بر اساس تفاوت های فردی

نویسنده

دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران