نقش روابط عمومی در مستند سازی بحران

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی و کارشناس روابط عمومی