نقش دیپلماسی رسانه ای بر قدرت ملی در عصر جدید

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی و کارشناس روابط عمومی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه سوره