تدوین استراتژی رسانه ای روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای مقابله با بحران آب

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی و استاد دانشگاه سوره

2 استاد دانشگاه سوره

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه سوره