فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباطات توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران