تکنولوژی‌های نوین پخش تلویزیونی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران