مدیریت و اقتصاد رسانه‌های آنلاین در ایران

نویسنده

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی