مدیریت تولید و توزیع پیام‌های ارتباطی؛ مقایسه مذاکرات برجام در ایرنا و رسانه‌های خارجی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور