کارکرد سرگرمی در ارتباطات بین‌الملل، با نگاهی به نقش‌آفرینی کالاهای فرهنگی در سیاست خارجی کره جنوبی

نویسنده

دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد تهران شمال