نقش دیپلماسی ارتباط‌جمعی در دیپلماسی عمومی ایران درمواجهه با آمریکا

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی