جهان‌وطن‌گرایی و اثر ارتباطات جهان‌وطن بر فرهنگ ملی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی