نقش رهبران فکری، در مدیریت محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی