کاربرد هوش تجاری در مدیریت راهبردی سازمان‌های رسانه‌ای

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی