بررسی نقش رسانه‌های جمعی در پیشبرد توسعه فرهنگی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران